Cấu tạo của tế bào động vật và tế bào thực vật

Cấu tạo của tế bào động vật và tế bào thực vật

Bộ gồm:
– 1 mô hình tế bào động vật kích thước 390x280x140mm.
– 1 mô hình cấu tạo tế bào thực vật kích thước: 300x200x60mm.

All in one