Bộ thiết bị dạy khối lượng

Bộ thiết bị dạy khối lượng gồm:

– 01 cân đĩa loại 5kg;

– 01 hộp quả cân loại: 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg; 2kg (mỗi loại 2 quả).

All in one