Bộ thí nghiệm chứng minh định luật bảo toàn khối lượng

Bộ thí nghiệm chứng minh định luật bảo toàn khối lượng

Gồm: Cốc thủy tinh loại 100 ml, Ống nghiệm, thanh nam châm, Cân điện tử (TBDC).
Barichloride (BaCl2) dung dịch; Sodiumsulfate (Na2SO4) dung dịch; Bột lưu huỳnh (S); Bột sắt.

All in one