Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm về phản ứng hóa học

Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm về phản ứng hóa học

Ống nghiệm, Hydrochloric acid (HCl) 5% (TBDC)
Kẽm viên.

All in one