Mô hình mẫu vật môn Hóa Học lớp 9 Trung học Cơ sở

MÔ HÌNH MẪU VẬT HÓA HỌC LỚP 8 – THCS

1

Mô hình phân tử dạng đặc

2

Mô hình phân tử dạng rỗng

3

Mẫu các loại sản phẩm cao su

4

Phân bón đơn

5

Phân bón kép

6

Phân vi lượng

7

Mẫu các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ

8

Mẫu các chất dẻo

All in one