Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm của hydrochloric acid

‘Ống nghiệm; Giấy chỉ thị màu, Hydrochloric acid (HCl) 5%, Zn viên hoặc đinh Fe (TBDC).