Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm của base

Ống nghiệm, Giấy chỉ thị màu, Sodium hydroxide (NaOH) dạng rắn, Hydrochloric acid (HCl) 37% (TBDC),
Copper (II) hydroxide (Cu(OH)2).