Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm của base

Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm của base gồm Ống nghiệm, Giấy chỉ thị màu, Sodium hydroxide (NaOH) dạng rắn, Hydrochloric acid (HCl) 37% (TBDC),
Copper (II) hydroxide (Cu(OH)2).

All in one