Bộ dụng cụ thí nghiệm về ảnh hưởng của chất xúc tác

Bộ dụng cụ thí nghiệm về ảnh hưởng của chất xúc tác gồm Ống nghiệm (TBDC).
Nước oxi già (y tế) H2O2 3 %; Manganese (II) oxide (MnO2)

All in one