Bộ dụng cụ thí nghiệm về ảnh hưởng của chất xúc tác

Ống nghiệm (TBDC).
Nước oxi già (y tế) H2O2 3 %; Manganese (II) oxide (MnO2)