Bộ hóa chất thí nghiệm lớp 6

BỘ HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM LỚP 6 THEO THÔNG TƯ 43/2020/TT-BGDĐT

Bộ hóa chất thí nghiệm lớp 6 được cung cấp theo Danh mục của Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 – Môn Khoa học tự nhiên phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

All in one