Bộ dụng cụ thực hành Môn Hóa học Lớp 8 Trung học Cơ sở

DANH MỤC DỤNG CỤ MÔN HÓA LỚP 8 – THCS

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ – MÔN HOÁ HỌC(Kèm theo Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)