Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm của muối

Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm của muối Gồm:
– Ống nghiệm (TBDC);
– Copper (II) sulfate (CuSO4); Silve nitrate (AgNO3). Barichloride (BaCl2); Sodium hydroxide (NaOH) loãng; Sulfuric acide (H2SO4) loãng (TBDC);
– Đồng (Cu) lá; Đinh sắt (Fe).

All in one