Thiết bị đo nhiệt dung riêng

Thiết bị đo nhiệt dung riêng

Đo nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng.

All in one