Thiết bị đo độ dịch chuyển tốc độ vận tốc

Thiết bị đo độ dịch chuyển tốc độ vận tốc

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp (TBDC) được bố trí thích hợp để lấy số liệu vẽ đồ thị vẽ đồ thị vận tốc – thời gian, độ dịch chuyển – thời gian, tính gia tốc

All in one