Bộ dụng cụ thực hành môn Hóa học Lớp 10 Trung học Phổ Thông

DANH MỤC DỤNG CỤ MÔN HÓA LỚP 10 – THPT

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG – MÔN HOÁ HỌC(Kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)