Bộ dụng cụ thí nghiệm áp suất khí quyển

Bộ dụng cụ thí nghiệm áp suất khí quyển:  ‘Cốc nước đường kính 75 mm, cao 90 mm; giấy bìa không thấm nước.
Pipet (TBDC).

All in one