Thiết bị xác định hướng của lực từ

Thiết bị xác định hướng của lực từ
Thanh dẫn bằng đồng và nam châm, thanh có thể dịch chuyển khi có dòng điện và khi đổi chiều dòng điện,
Pin 1.5 V, công tắc, dây nối.