Thiết bị khảo sát truyền nhiệt lượng thpt thiết bị dạy học

Thiết bị khảo sát truyền nhiệt lượng thpt thiết bị dạy học

Giá thí nghiệm (TBDC); đèn cồn; cốc nước, thanh đồng, nhiệt kế (chất lỏng).

All in one